Skog utfallande

Compotechs miljöarbete

Som en del av Addtech driver Compotech ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus. Anledningen är enkel; vi är övertygade om att det gör oss till ett bättre val än våra konkurrenter. Vi strävar därför efter att alltid ligga i framkant när det gäller vårt miljöarbete.

Förbättring

Eftersom vår verksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan (vi driver inga fabriker) arbetar vi löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka. Ett exempel på detta är att mer än hälften av den el som används inom hela Addtechkoncernen idag kommer från förnyelsebara källor. Målet är att kontinuerligt öka den andelen. En annan viktig faktor som vi kan påverka är våra transporter. Vi strävar därför efter att alltid ta hänsyn till miljöprestanda när vi väljer transportsätt. En växande andel av våra tjänstefordon är dessutom miljöbilar, till exempel biogasbilar eller bränslesnåla dieselbilar.

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Läs mer om Addtechs hållbarhetsredovisning här.

Miljöpolicy

Compotechs viktigaste miljömål vid försörjning av tekniska produkter och lösningar är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning.

  • Vi skall minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.
  • Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda.
  • Vi skall kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer till att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
  • Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Code of Conduct

Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) och varje år producerar vårt moderbolag Addtech en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet i hela koncernen redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C.

Se vår Code of Conduct här.

Certifierade enligt ISO 14001

Compotech är certifierade enligt ISO 14001:2004. Här kan du hämta vårt ISO-certifikat.

Hämta ISO-certifikat


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev