Vindkraftverk

Socialt Ansvar

Som en del av Addtech, driver Compotech ett långsiktigt utvecklingsarbete inom det sociala området av hållbarhet. Det omfattar vår personals utveckling, hälsa och säkert, affärsetik och samarbete med våra leverantörer inom området.

Socialt värdeskapande

Compotech arbetar för god affärsetik, mångfald och lika förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter för alla våra anställda. I vår verksamhet ska alla anställda ha en hälsosam och säker arbetsmil med goda arbetsvillkor. Vi arbetar även för en ansvarsfull produktion i vår leverantörskedja. Vår kultur bygger till stor del på grundtanken att om våra medarbetare växer, så växer också affärerna. I slutändan är det våra medarbetare som gör skillnad, därför är socialt ansvar ett viktigt område att ständigt utvecklas inom.

Hållbarhetsredovisning

Compotech har rapporterat social data utifrån GRI sedan 2012. Rapporteringen ingår i Addtech-koncernens årliga hållbarhetsredovisning, vilket ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur hållbarhetsarbetet utvecklas. Hållbarhetsdata granskas av en tredje part för att säkerställa transparens och datakvalitet. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet. 

Läs mer om Addtechs hållbarhetsredovisning.

Code of Conduct

Koncernens (Addtechs) interna uppförandekod (Code of Conduct) gäller för samtliga anställda i verksamheten och fungerar som en kompass för våra medarbetare.. Vi bedriver vår verksamhet med hög affärsetik, arbetar för att minska vår miljöpåverkan, respekterar mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet samt driver kraven vidare i vår leverantörskedja.

Grunden för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct). Genom dialog och systematisk uppföljning arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, lika behandling anti korruption och miljö. Addtechkoncernens Code of Conductuppförandekoder stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer om våra uppförandekoder


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *