Skog utfallande

Fokusområden och målsättning

Utifrån vår väsentlighetsanalys har vi fått ut vilka prioriterade hållbarhetsområden och vilka mätbara mål Compotech skall arbeta mot. Väsentlighetsanalysen utgår från FN:s Globala Mål. Här nedanför beskriver vi processen för väsentlighetsanalysen; hur vi bidrar både positivt & negativt till olika mål och om de prioriterade mål som Compotech arbetar utifrån.

Globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 i syfte att skapa en hållbar utveckling. Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals. Dessa omfattar sjutton mål som indelade i 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 30 innebär att målen skall uppnås till år 2030.

Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter & orättvisor i världen, främja fred & rättvisa och att lösa klimatkrisen

För att detta ska bli möjligt krävs ett stort engagemang från oss alla. Vi bär ett ansvar att tillsammans med kunder och leverantörer driva en hållbar framtid för planeten och kommande generationer.

Globala mål för hållbar utveckling

Alla 17 mål är lika viktiga för att uppnå en hållbar utveckling. Flera av målen är beroende av och har direkt koppling till andra mål. Det innebär att när framgång uppnås inom ett mål så ger det positiva effekter på andra mål. Med vår egen integration av de Globala hållbarhetsmålen, har vi lagt grunden i vårt arbete och egna målsättningar för en hållbar utveckling. Vår vision med detta är att skapa lösningar och produkter som bidrar till en en mer hållbar värld genom att arbeta för minskad el-, vatten- och kemianvändning.

En förutsättning för hållbar utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma.

 

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vi har valt ut 4st mål som vår huvudfokus, mål där vi bär ett ansvar till förbättring samt arbeten vi är stolta över. Ett av våra affärsområden är Smart belysning. Detta område har en särskilt tydlig koppling till FN:s mål nummer 7, Hållbar energi för alla.

På Compotech förvandlas idéer till verklighet

Här tar vi upp aktiviteter och berättar om vad vi gör för att bidra till de globala miljömålen. Det gör vi genom att redogöra för vilka mål Compotech verkar inom och hur vi genom innovativa och konkreta beslut kan förbättra områden där vi har en negativ inverkan.

Stark potential för positiv inverkan

Områden där vi genom vår verksamhet kan få största positiva effekter.

Potentiell direkt / indirekt positiv inverkan

Hur vi genom vår verksamhet har eller kan potentiellt ha en direkt eller indirekt positiva effekter.

Ansvar för att mildra potential negativ inverkan

Där vi genom vår verksamhet för de globala målen har ett ansvar att mildra den potentiella negativa inverkan på människor, samhälle och miljö.

Utanför vår verksamhet

Compotechs prioriterade mål

Blans de 169 delmålen har vi identifierat fyra mål som är mest relevanta eftersom det är bland dessa som vi har störst positiv och negativ påverkan.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande

Detta område är i huvudsak relevant för Compotech ur ett mildra och minimera perspektiv för potentiella negativa effekter på människors hälsa. Vidare handlar det om vården av våra medarbetare. Att personalen får det bästa förutsättningar till ett hälsosamt liv, har tillgång till sjukvård, försäkringen och utbildning i trafiksäkerhet. Det finns också möjlighet till att minska antal dödsfall och sjukdomar från luftföroreningarna genom att minska partikelutsläppen från frakter globalt och användning av farliga kemikalier.

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla


Compotechs inverkan på detta mål är relaterat till modern och hållbar teknik för belysning. Det gör vi genom vårt affärsområde Smart belysning som står för ca 10–15% av totala omsättningen. Genom att förse marknaden och utveckla modern teknologi för att driva och styra LED-armaturer, bidrar vi till att uppnå största möjliga energibesparing när det gäller belysning. Det gäller både inom offentlig och privat miljöer, där våra närvarosensorer är exempel på produkter som motverkar att belysning står på i onödan när ingen finns i närheten. På så sätt motverkar vi att belysningen står tänd i onödan och konsumerar energi.

Vi har också ett ansvar att se till att våra leverantörer väljer förnybar energi, för att tillsammans kunna uppnå detta mål.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss är detta en självklarhet, men i utvecklingsländer är inte detta lika självklart. För oss blir det viktigt att säkerställa mänskliga- och arbetsrättigheter i leverantörskedjan. Vi sparar tid, ökar lönsamhet och tillför kunskap.

 

 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Som en betydande miljöaspekt för Compotechs verksamhet är klimatåtgärder ett nyckelmål oss. Vår vision är självklart att sträva mot en nollvision i vårt nettoutsläpp av CO2 relaterat till vår verksamhet. Genom att följa denna vision driver det vårt arbete framåt. I takt med att Compotechs växer ökar också vårt klimatavtryck, därför blir detta en utmaning och vi arbetar aktivt för att nå våra ställda miljömål att minska utsläppet

 

 

Prioriterade aspekter
Delmål Exempel på hur vi bidrar till de globala målen
Säkra och giftfria produkter 3.9
  • Uppförandekod för alla, inklusive underleverantörer
  • Kontrollering av produkternas säkerhet och kemikalier
  • Följer EUs kemikalielagstiftning REACH
Arbetsvillkor, nej till barnarbete, leverantörskontroller 8.5
  • Uppförandekod för underleverantörer
  • Inspektioner/audit hos underleverantörer
Klimat- och resurseffektiva transporter 3.9
  • Mätning, uppföljning och åtgärder för minimering av utsläpp från transporter (Scope 3)
  • Varutransport genom sjöfart och tågtransporter
  • Avveckling av flygtransporter
  • Uppförandekod för underleverantörAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *