Skog utfallande

Compotechs miljöarbete

Som en del av Addtech driver Compotech ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus. Anledningen är enkel; vi är övertygade om att det gör oss till ett bättre val än våra konkurrenter. Vi strävar därför efter att alltid ligga i framkant när det gäller vårt miljöarbete.

Förbättring

Vår årliga klimatanalys visar att vår största påverkan på klimatet är våra transporter av gods (scope 3). Vi strävar därför efter att alltid ta hänsyn till miljöprestanda och fokuserar på att effektivisera samt övergå till mer koldioxidsnåla transporter. Ett av våra miljömål är att minska vår koldioxidintensitet med 50% fram till 2030. För att uppnå vårt mål är samverkan med leverantörer och kunder av yttersta vikt. För att minska vårt direkta CO2 utsläpp (scope 1 & 2) har vi 100% förnyelsebar el i våra lokaler och en växande andel av våra tjänstefordon är miljöbilar.

Hållbarhetsredovisning

På Compotech rapporterar vi miljö och klimatdata, utifrån GHG Protokollet och GRI, sedan 2012. Vår rapportering ingår i Addtech-koncernens årliga hållbarhetsredovisning vilket ger både kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur hållbarhetsarbetet utvecklas. Vår hållbarhetsdata granskas av tredje part för att säkerställa transparens och datakvalitet. Några av de ämnesområden som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa & säkerhet.

Läs mer om Addtechs hållbarhetsredovisning här.

Miljöpolicy

  • Miljöpåverkan
    Vi arbetar aktivt med material- och komponentval för att minska produkternas negativa miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi arbetar aktivt med att i första hand välja transportsätt som har en mindre negativ miljöpåverkan.
  • Engagemang
    Vi uppmuntrar våra anställda och leverantörer att minimera vår miljöpåverkan.
  • Förbättringar
    Vi arbetar med ständiga förbättringar och med att minimera eventuella utsläpp och föroreningar.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Code of Conduct

Vi bedriver vår verksamhet utifrån vår interna uppförandekod (Code of Conduct) med hög affärsetik, arbetar för att minska vår miljöpåverkan, respekterar mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och driver kraven vidare i vår leverantörskedja. 

Grunden för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct). Genom dialog och systematisk uppföljning arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, lika behandling anti korruption och miljö. 

Läs mer om våra uppförandekoder här

Certifierade enligt ISO 14001

Compotech är certifierade enligt ISO 14001:2015. Här kan du hämta vårt ISO-certifikat.

Hämta ISO-certifikat


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *