Så påverkas magnetpriserna under Kinas nya era

Kinas industrisektor har under de senaste 25 åren expanderat helt i enlighet med den snabba tillväxt som varit landets målsättning och som givit Kina en mycket central roll inom många områden. Men samma policy som gett landet kraftig ekonomisk tillväxt och bringat välstånd åt många medborgare har även medfört enorma problem med föroreningar, med allt från livsfarlig smog till giftiga floder som orsakats av landets enorma industrisektor.

Sedan partikongressen under hösten 2017 utkristalliseras en ny plan, med andra fokus än bara ekonomisk tillväxt. Nu ska Kina istället fokusera på miljö, hållbarhet och företag i världsklass.

Kina dominerar världsmarknaden för neodym

Sett till magnetproduktion har Kina redan en särställning med sina 97% av världsmarknaden för grundämnet neodym. Priset har ökat sedan 2010 då landet praktiskt taget blev ensam producent på världsmarknaden.

President Xi Jinping har gått hårt fram för att stöpa om de stora statliga SOE-bolagen (State-Owned Enterprises), med konsolidering och nedläggning av företag och gruvor som har varit olönsamma. Nu fortskrider arbetet i ny form när Kina stänger ned miljöfarlig och smutsig produktion, vilket i sin tur driver upp neodympriserna totalt sett. Allt högre neodympriser påverkar samtliga handelspartners, inte minst oss här i Europa.

Nu är siktet inställt på att komma högre upp i näringskedjan genom att öka exporten av bearbetade produkter med förädling på plats i Kina stället för att enbart exportera råvaran. De kraftiga regleringarna av neodymmarknaden sker samtidigt som två riktigt stora branscher gör att efterfrågan ökar kraftigt.

Ökad efterfrågan på elbilar påverkar neodympriserna

Den redan enorma efterfrågan på neodymresurserna står inför en ytterligare signifikant ökning när elbilsmarknaden kommer igång på allvar och efterfrågan på industrirobotar växer alltmer. Sammantaget finns flera skäl till att prisbilden förväntas fortsätta uppåt.

Det finns heller inte längre någon möjlighet att komma undan prisökningarna genom att alternera mellan neodym och samariumkobolt i sin applikation eftersom efterfrågan och högre pris på neodym samtidigt driver upp priserna på både Sm2Co17 och SmCo5. Just kobolt, som används i samariumkoboltmagneter, används dessutom även i batterier till elbilar, vilket innebär fortsatt ökande efterfrågan. Ett bevis på detta är det faktum att priserna på kobolt har trefaldigats under en 12-månadersperiod.

Så säkrar du neodym på längre sikt

Hur ska vi då handskas med utvecklingen här i Europa? Det är av högsta vikt att man är långsiktig i sitt leverantörsval när det gäller neodym, till exempel genom att ställa krav på miljöskydd, arbetsförhållanden, CSR och gärna välja börsnoterade producenter. Detta för att leverantören även fortsättningsvis skall vara tillgänglig och följa de krav på kvalitet, miljöhänsyn och arbetsvillkor som svenska och europeiska bolag har.

Brytning av neodym sker i dagbrott och som med brytning av alla sällsynta jordartsmetaller innebär det att stora massor måste processas. Sker utvinningen på rätt sätt blir det dessutom möjligt att tillvarata och hantera andra ämnen som dyker upp under utvinningen. Några av dessa är önskvärda, som exempelvis dysprosium, medan andra är mindre önskvärda, som tungmetaller som uran. Även de mindre önskvärda ämnena måste kunna hanteras med minsta möjliga miljöpåverkan.

Ytbehandlingen är ytterligare en process som blivit betydligt hårdare kontrollerad i Kina. Nuförtiden får ytbehandling endast utföras på ändamålsenliga anläggningar och under kontrollerade former, mycket på grund av de giftiga ämnen, till exempel cyanid, som används under processen.

Compotechs ambition är att endast samarbeta med magnettillverkare som är certifierade enligt ISO 14001 och som har en dokumenterad CSR-rating. Det räcker inte bara att kunna leverera rätt magnetkvaliteter.

Är du osäker på hur du ska kunna säkra tillgången av magneter och hantera prisutvecklingen? Kontakta oss så pratar vi om vilka förutsättningar som gäller för just din tillämpning och hur vi kan säkerställa dina leveranser.

Vill du veta mer om magneter? Följ länken till vår sida om olika magnettyper.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *